MAYIS-HAZİRAN 2021 / KAPAK KONUSU

Eğitim ve Yayın Dairesi tarımsal yenilikleri üreticiyle buluşturuyor


Ayşegül ULUCAN ŞAHİN    

21.05.2021 


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından uygulanan yenilik yayım projeleriyle, Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin araştırma projeleri sonucunda tescil ettirdiği yeni çeşit veya yeni teknikler çiftçiler başta olmak üzere hedef kitle tarafından hızla benimsenmeye ve yayılmaya devam ediyor. Eğitim ve Yayın Dairesinin tarımsal yenilikleri hedef kitleye ulaştıran yayım faaliyetleri ile ilgili çalışmalarını Başkan Sürur Kır, dergimiz okurları için değerlendirdi.

Tarımsal yenilik nedir? Yenilik Yayım Projeleri denince ne anlaşılıyor?
En basit tanımıyla çiftçi için yeni olan ve çiftçinin bilmediği her şeye  tarımsal yenilik diyebiliriz. Başka bir tanımlama yapmak gerekirse Bakanlığımız TAGEM’e bağlı araştırma enstitüsü müdürlükleri ya da üniversitelerimizin ziraat, veteriner hekimlik, su ürünleri, mekanizasyon vb. dallarında eğitim veren fakültelerinin yaptıkları bilimsel araştırma projeleri sonucunda elde ettikleri yeni bir teknik/metod veya yeni tescil edilmiş bir çeşidin ortaya konmasıdır. 
 
Yenilik Yayım Projeleri, bilimsel araştırma projeleri sonucunda elde edilen yeni bir teknik/metod veya yeni tescil edilmiş bir çeşidin, yayım ve yayın metotları kullanılıp çiftçiler başta olmak üzere hedef kitlelere benimsetilerek yayımının yapılması amacıyla yapılan sistematik bir dizi çalışmadır. 
 
Yeniliklerin yaygınlaştırılması için neden yayım projelerine ihtiyaç duyuldu? 
Bakanlığımızın esas hizmet konusunu oluşturan yayım faaliyetleri geçmişten bugüne kadar değişik yöntemlerle gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Son yıllarda il yayım programı altında yürütülmeye çalışılan yayım faaliyetleri yanısıra özellikle tarımsal yeniliklerin hedef kitlelere aktarılıp benimsetilmesi amacıyla daha subjektif çalışma alanı olarak Yenilik Yayım Projeleri fikri oluşmuştur.  Ayrıca uzun yıllar süren araştırma projelerinin çıktılarının hedef kitleye ulaşmasının gerekliliği herkesin fikir birliği yapacağı bir husustur.
 
Yenilik Yayım Projeleri çalışmaları ne zaman başladı? Proje uygulayan kurumlar bakımından hedefe ulaşılabildi mi? Burada nihai hedef nedir? 
Başkanlığımızca proje çalışmalarımız 2012 yılında başlamış 2021 yılı sonuna kadar 76 il ve 42 enstitü müdürlüğünün iş birliğiyle uygulanan proje sayısı 167'ye ulaşmıştır. Yapılan çalışmalarla ülke genelinde 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 48 Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin tamamıyla yenilik yayım projeleri yürütülmesi hedeflenmektedir. Yenilik Yayım Projeleri kapsamında bütçe olanaklarımız doğrultusunda yılda ortalama 30-35 adet proje desteklenebilmektedir.
 
Yenilik Yayım Projeleri konu bazında dağılımı hakkında bilgi verebilir misiniz? En fazla hangi konular öne çıkıyor?
Başkanlığımıza gelen teklif projeler farklı konuları içeren yenilikler olup, en fazla bitkisel üretim konusundan teklifler gelmektedir. Başkanlığımızca projelerin değerlendirmesinde mümkün mertebe konu bazında eşitlik olması için çaba göstermekteyiz.

Haber Görseli

Yenilik Yayım Projeleri seçilirken hangi kriterler göz önüne alınıyor? 
Projeler seçilirken teklif projenin: 
  • Mevzuatımıza göre hazırlanmış olması, 
  • Daha önce hiç projesi olmayan ya da az sayıda olan il veya enstitü müdürlüğü olması,
  • Konusunun farkındalık yaratacak bir konu olması,
  • Bütçesinin Başkanlığımızca öngörülen sınırlarda olması,
  • Üniversite veya STK’lar gibi paydaş sayılarının fazla olması ve benzeri birçok kriter dikkate alınır.
Yenilik Yayım Projelerinin hazırlanması, teklif edilmesi, uygulama ve izleme değerlendirme süreci nasıl işliyor? Çiftçiler başta olmak üzere hedef kitlelere hangi kanallarla bilgi aktarımı yapılıyor?
Başkanlığımızca her yılın ocak-mart ayları içerisinde tüm İl Tarım ve Orman ile Enstitü Müdürlüklerine resmi yazı ekinde proje başvuru formu ve proje hazırlama rehberi gönderilmek suretiyle çağrıya çıkılmaktadır.
 
Mevzuatında belirtilen iş planına göre proje teklifleri alınarak revizyon işlemlerini müteakip kabul edilenler bütçelendirilerek ertesi yılda başlamak üzere resmi yazı ekinde İl ve Enstitü Müdürlüklerine bildirilmektedir.
 
Kabul edilen projelerin başlamasına yakın proje sahibi İl ve Enstitü Müdürlüklerine resmi yazı ekinde uygulama talimatı gönderilerek talimat doğrultusunda proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 
 
Yayım ve yayın metotları kullanılarak gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları mevzuatı doğrultusunda proje yürüten il ve enstitü müdürlüklerinden her üç ayda bir alınıp Başkanlığımızca bilgisayarda veri tabanı oluşturularak projelerle ilgili izleme değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
 
Projelerin uygulama sürecinin sonunda da proje yürüten il ve enstitü müdürlüklerinden sonuç raporu istenerek proje sonlandırılmaktadır.  

Haber Görseli

Yenilik Yayım Projelerinin yıllık ortalama maliyeti ne kadardır?
Yenilik yayım projeleri yatırım veya istihdam projeleri olmayıp birer eğitim yayım projesi olduğundan dolayı çiftçiler başta olmak üzere hedef kitlelere yönelik olarak direkt maddi destek sağlanması söz konusu değildir.
 
Benimsetilip yayılmaya çalışılan yeni teknik veya yeni tescil çeşitle verim ve kalite artışıyla daha rantabl ve daha prodüktif faaliyetlerin gerçekleşmesine vesile olunmaktadır.  
 
Bir yenilik yayım projesinin yıllık ortalama maliyeti 20 bin -30 bin TL arasında olup yıllık toplam tahsis edilen bütçe 700 bin – 1 milyon TL arasında değişmektedir. 
 
Projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yenilik Yayım Projeleri kapsamında gerçekleştirilen yayım-yayın faaliyetlerini izleme ve değerlendirmelerini de yapıyoruz. İlgili proje yürütücüsü müdürlük tarafından Başkanlığımıza her üç ayda bir çizelgeler gönderilmektedir. Böylece projenin veri tabanı da oluşturulmaktadır.
 
Tabii ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere katılım sayısı yıldan yıla değişkenlik göstermektedir. 2012-2020 yılları arasında 11 bin 49 adet gerçekleştirdiğimiz yayın faaliyetiyle 67 bin 43 kişiye ulaştık. Yine bu süreçte 212 bin 204 adet basılı ve görsel yayın dağıtımı yapılmıştır.

Haber Görseli

Çiftçiler başta olmak üzere hedef kitleler yenilikleri nasıl karşılamaktadır? 
Şu ana kadar uygulamaya çalıştığımız proje konuları çok farklı ve çok renkli. Öyle ki çağrıya çıktığımız her yıl bir önceki yıldan daha farkındalık oluşturabilecek konuları içeren proje teklifleri gelmektedir. Tarımsal yenilikler hedef kitlelere ulaştırılmakta ve her bir projenin yıllar itibarıyla izleme ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 
 
Uygulanan yenilik yayım projeleriyle Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin araştırma projeleri sonucunda tescil ettirdiği yeni çeşitler veya yeni teknikler ülke genelinde çiftçiler başta olmak üzere hedef kitleler tarafından benimsenmeye ve hızla yayılmaya devam etmektedir.

yayım, yenilik, proje, eğitim ve yayın dairesi