OCAK-ŞUBAT 2021 / KAPAK KONUSU

Tarıma dayalı ihtisas OSB’lerle 50 bin kişiye istihdam olanağı


Hülya OMRAK    

14.01.2021 


Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, tarım alanlarının fiziki potansiyelinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için yaptığı çalışmalarla önem arz eden bir kurum. Bu yazıda Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2020 yılında yaptığı çalışmalara hızlı bir bakış atarken 2021 hedefleri konusunda da bilgi sahibi olacağız.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yapılan kırsal kalkınma çalışmalarının bir parçası olarak tarım arazilerinin genişletilmesi, ülkemizde ekilebilir tarım alanlarının hemen hemen tamamının işlenmesi nedeniyle pek mümkün görülmemektedir. Ancak mevcut arazilerin etkin ve verimli kullanımı, ekilmeyen arazilerin üretime kazandırılması, ayrıca işletmelerimizin ortalama işletme büyüklüğünün arttırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda: atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, hazine arazilerinin üreticilere kiralanması ve arazi bankacılığı kurumsal altyapısının oluşturulması çalışmaları halen yürütülmektedir. 
 
565 BİN DEKAR HAZİNE ARAZİSİ ÇİFTÇİ AİLELERE KİRALANDI
3083 sayılı Kanun kapsamında uygulama alanı ilan edilen bölgelerde arazi dağıtımı, toplulaştırma, arazi değişimi, iskân, tahsis gibi projeler gerçekleşinceye kadar hazine arazileri kiraya verilerek değerlendirilmektedir.  2020 kiralama döneminde 10 bin 131 çiftçi ailesine 565 bin dekar alanda 26 milyon 946 bin 937 TL bedel karşılığında kiralama çalışması yapıldı. Bu kiralama çalışmalarının 2021 yılında da devam etmesi planlanıyor.
 
ARAZİ BANKACILIĞI KURUMSAL ALTYAPISI OLUŞTURULDU
2020 Tarım Şûrası Kararlarında, “Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve tarımsal işletmelerin etkin çalışmasına yönelik arazi edinimi uygulamaları ve buna bağlı olarak Arazi Bankacılığı geliştirilecektir” talimatına yer verildi. 
 
2020 yılı içinde “Arazi Bankacılığı Kurumu” kurumsal yapı ve kuruluş Kanun tasarı taslakları hazırlanarak iç paydaşlarla paylaşıldı.
 
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA 939 MİLYON TL HİBE 
2006 yılından bu yana 81 ilde devam eden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006-2020  (26.11.2020) yılları arasında 12 bin 17 adet projeye 3,2 milyar TL hibe desteği ödendi. Ayrıca 261 bin makine-ekipman desteği için 1 milyar TL olmak üzere verilen toplam Kırsal Kalkınma Desteği (sulama projeleri hariç) 4,2 milyar TL’dir.
 
2018-2020 yılları arasında, 2018 yılından itibaren 13. Etap dâhil tamamlanan 3 bin 478 proje ile yatırımcılara 939 milyon 818 bin TL tutarında hibe verilerek ve toplam maliyeti 2 milyar 65 milyon 794 bin 637 TL olan yatırım projesi hayata geçirildi.  Bu projelerle 17 bin 954 kişiye istihdam sağlandı. Ayrıca devam etmekte olan 1516 projeye 122 milyon 219 bin 704 TL tutarında hibe ödemesi yapıldı ve söz konusu projelerin tamamlanması durumunda 492 milyon 248 bin 734 TL daha ödeme yapılması planlanmakta.
 
LİSANSLI DEPOCULUK DESTEKLEMELERİ İLE ÇİFTÇİYE KOLAYLIK
2018/38 sayılı Tebliğ ile 2019 yılından itibaren ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere ilave kira, nakliye ve analiz ücreti ödenmesi kararı alınarak, bugüne kadar 99,7 milyon destek ödemesi yapıldı. Ayrıca 2018 yılından günümüze kadar lisanslı depolara 225,9 milyon TL kira desteği ödendi. Bu desteklemeler halen devam etmekte.
 
Tüm bunların yanında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında hibe sözleşmesini imzalayan ve proje işlemlerini tamamlayan 83 proje sahibine 8 milyon 237 bin 760 TL (komisyon dâhil) hibe desteği ödemesi yapıldı.
 
GENÇ ÇİFTÇİ VE UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ 2021’DE DE DEVAM EDECEK
2021 yılından itibaren 81 ilde uygulanması için Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı çıkarılması için çalışmalara başlandı. Avrupa Birliği’nin 2020-2027 dönemi çok yıllık mali çerçevesini ortaya koyan konsey tüzüğü taslağında da genç çiftçilerin desteklenmesi hususuna vurgu yapıldı. 
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklemelerin usul ve esaslarını belirleyen “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 21 Kasım 2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Konu ile ilgili Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberi hazırlık çalışmaları ise devam ediyor.
 
2021’DE BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE HİBE DESTEĞİ
2021 yılında destekleme ödemelerinin yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Tebliğ yayımlanması işlemleri devam ederken bütçe serbestliği durumuna göre 2021 yılı içerisinde bireysel sulama sistemleri destekleme ödemesi yapılması planlanıyor.
 
50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKÂNI
2021 yılında 6 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi’nin kuruluşunun tamamlanarak tüzel kişilik kazandırılması hedefleniyor. TDİOSB’lerde üretime geçen 700 parselde yaklaşık 4 bin kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerin üretime geçilmesiyle istihdamın 50 bin kişiye ulaşılacağı öngörülüyor.  2020 yılında Bakanlık Yatırım Programında yer alan TDİOSB’lere 14 milyon 688 bin TL kredi kullandırılırken, 2021 yılında tahsis edilen kredi miktarı ise 50 milyon 799 bin TL olarak belirlendi.
 
SICAK HAVA ZARARI ARTIK TARSİM TEMİNATI KAPSAMINDA
2020 üretim döneminde uzun yıllardan sonra rastlanılan, özellikle narenciye ve üzüm ürünlerinde verimi etkileyen sıcak hava zararı yapılan saha tespitleri, aktüerya çalışmaları ve Bilim Danışma Kurulunun çalışmaları sonrasında 2021 yılından itibaren Tarım Sigortaları teminatları kapsamına alındı.
 
Türkiye tarım sigortaları sistemi dünyadaki sigortacılık uygulamalarının başarılı örneklerini özümseyerek dünyadaki en başarılı tarım sigortaları arasında yerini almış, kendisinden önce başlayan ve başarılı görülen birçok örneklerini de geride bırakmayı başarmıştır.

OSB tarımreformu istihdam